Vedtekter


Oppdatert 09.04.2018

§1 Foreningens navn er Systematicus.

§2 Systematicus formål er

a) å skape et godt samhold og en felles identitet blant alle IT-studentene.
b) å styrke forholdet mellom IT-studenter og næringslivet.

§3 Alle IT- studenter ved Universitetet i Agder regnes som medlem av Systematicus.

§4 Vedtektene til Systematicus skal ikke være i strid med vedtektene og reglementet til Studentorganisasjonen i Agder (STA).

§5 Allmøte er foreningens høyeste organ og holdes hvert semester, henholdsvis i løpet av mai og november. Allmøte innkalles med 14 dagers varsel. På møtet behandles styrets beretning, regnskap for forrige periode og budsjett for neste periode, samt eventuelle andre saker som er satt opp på dagsorden. Alle medlemmer har stemmerett og kan stille til valg. Allmøte fatter vedtak ved simpelt flertall. Ekstraordinært Allmøte kan innkalles hvis minst 1⁄4 av medlemmene krever det eller når styret finner det nødvendig.

§6 Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 10 dager før allmøte. Endring av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for.

§7 Styret skal ha minimum 3 styremedlemmer som velges for ett år og stillingene styret er som følger; leder, nestleder, økonomiansvarlig, næringslivsansvarlig, sponsoransvarlig, informasjonsansvarlig, velferdsansvarlig og teknologiansvarlig.

Det anbefales å tilsette dedikerte utvalg til stillingene næringslivsansvarlig, informasjonsansvarlig og velferdsansvarlig.

§8 Foreningens midler skal brukes i henhold til foreningens formål.

§9 Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på to etterfølgende ordinære generalforsamlinger stemmer for oppløsning. Ved opphør vil midler og eiendeler forvaltes av en annen egnet studentforening.

§10 Det gjennomføres en valgforsamling hvert semester for å sikre kontinuitet. Det er likevel mulighet for endringer underveis. Verv går i utgangspunktet over ett år men det er mulighet for å fratre sitt verv.

Vårmøtet tar for seg valg av nestleder, næringslivsansvarlig, økonomiansvarlig og sponsoransvarlig. Utvalget for næringsliv velges samtidig.
Høstmøtet tar for seg valg av leder, velferdsansvarlig, informasjonsansvarlig og teknologiansvarlig. Utvalgene for velferd og informasjon velges samtidig.