Vedtekter


Oppdatert 22.02.2023

§1 Foreningens navn er Systematicus.

§2 Systematicus er en forening av IT-studenter for IT-studenter hvilket formål er

a) å skape et godt samhold og en felles identitet blant alle IT-studentene.
b) å styrke forholdet mellom IT-studenter og næringslivet.

§3 Alle IT- studenter undersluttet Institutt for Informasjonssystemer ved Universitetet i Agder regnes som medlem av Systematicus.

§4 Vedtektene til Systematicus skal ikke være i strid med vedtektene og reglementet til Studentorganisasjonen i Agder (STA).

§5 Allmøtet er foreningens høyeste organ og holdes hvert semester, henholdsvis i løpet av februar og september. Allmøte innkalles med 14 dagers varsel. På møtet behandles styrets beretning, regnskap for forrige periode og budsjett for neste periode, samt eventuelle andre saker som er satt opp på dagsorden. Alle medlemmer har stemmerett og kan stille til valg. Allmøte fatter vedtak ved simpelt flertall. Det kan ved behov avholdes ekstraordinære allmøter. Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært allmøte med alminnelig flertall, eller hvis minst 1⁄4 av medlemmene krever det.

§6 Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 10 dager før allmøte. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall. Vedtektsendring trer i kraft umiddelbart etter allmøtet har votert over vedtektene i sin helhet.

§7 Styret skal ha minimum 3 styremedlemmer (hvor leder må være en av disse) som velges for en periode på ett år. Styrets stillinger er som følger; leder, nestleder, økonomiansvarlig, næringslivsansvarlig, sponsoransvarlig, informasjonsansvarlig, velferdsansvarlig, teknologiansvarlig og to ordinære styremedlemmer.

Det anbefales å tilsette dedikerte utvalg til stillingene næringslivsansvarlig, informasjonsansvarlig og velferdsansvarlig.

§8 Foreningens midler skal brukes i henhold til foreningens formål.

§9 Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på to etterfølgende ordinære generalforsamlinger stemmer for oppløsning. Ved opphør vil midler og eiendeler forvaltes av en annen egnet studentforening.

§10 Det gjennomføres en valgforsamling årlig. Det er likevel mulighet for endringer underveis ved alminnelig eller ekstraordinært allmøte. Verv går over ett år, med mulighet for fratredelse.

§11 Styrets leder, eller nestleder i dens fravær, eller den styrets leder bemyndiger, har signaturrett på vegne av foreningen ved avtaler med eksterne parter som binder foreningen på noen som helst måte.

§12 Forslag om mistillit mot styret eller et av styrets representanter, skal behandles på allmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Alle forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og forelegges styret. Leder utarbeider saksdokumenter og legger saken frem for allmøtet. Stilles det mistillit mot leder, skal saken behandles av nestleder. Forslag om mistillit kan fremmes av alle semesterregistrerte studenter ved Institutt for Informasjonssystemer ved Universitetet i Agder.

§13 Styret er vedtaksdyktig når samtlige representanter er innkalt med minimum 10 dagers forvarsel og minst 50 % av representantene deltar på møtet. Hvorav minimum en av deltakerne er leder eller nestleder.